barn i skolan

Bokstavskunskap med iMAL

Korta intensiva pass som genererar prestationsglädje

Tidig stödinsats till skolan

Teoretisk förankring

Det teoretiska underlaget är förankrat i kunskap om hur hjärnan tar in kunskap.

iMAL står for Integrerat, Multisensoriskt, Associationsbaserat, Lärande. Begreppen relaterar till processer som är centrala för hjärnans kodningsarbete i samband med läsning. 

Visste du att hjärnan egentligen inte är skapad för att läsa? Vi är födda med hjärnområden som syftar till att fånga upp ljud i språket genom att lyssna. Det intressanta är att hjärnans områden kan lära in bokstavstecken som direkt relaterar till ljud. iMAL kallar den här omprogrammeringen av hjärnans områden för inkodning av bokstavskunskap. Hos vissa barn är inte inkodningen lika lätt som hos andra barn och om inte hjärnan tränar på rätt sätt leder det till lässvårigheter.

För elever med lässvårigheter kommer iMALs inkodning av relationen mellan ljud och bokstav att göra det lättare att lyssna av olika bokstavsljud i ord. Bokstavskunskap gör att ljuden enklare isoleras från det samlade ljud ett ord representerar. Eleverna blir mer fonetiskt och språkligt medvetna när de känner sig säkra i sina skriftkunskaper. 

iMAL använder tre nivåer i inkodningsprocessen av bokstäver: 

1.    Att lagra i minnet

2.    Att plocka fram från minnet

3.    Att befästa kunskapen om inkodade bokstäver 

Läs mer om iMAL metoden i skolan HÄR

Minnesspår i hjärnan

På samtliga inlärningsnivåer är ett multisensoriskt tillvägagångssätt centralt. Det innebär att flera sinnen stimuleras samtidigt eller inom ett kort tidsintervall. En multisensorisk inkodning av bokstäver leder till att det bildas flera minnesspår om bokstaven i hjärnan. Eftersom att sinnena stimuleras samtidigt knyts de olika minnesspåren starkare samman i ett nätverk av associationsbanor. Det medför i sin tur att förbindelsen mellan bokstav och ljud automatiseras snabbare. 

Inlärda bokstäver placeras fort in i ord vid både läsning och skrivning. På iMAL vet vi att det är viktigt att barn tidigt får en förståelse för att skrift och text har en meningsfull betydelse. Det ger trygga individer som tidigt introduceras till det akademiska och sociala samhället.

Genom att ta del av våra onlinekurser kan du lära dig hur du jobbar praktiskt med iMAL som metod för bokstavsinlärning i skolan.  

Den värdefulla leken

Strukturerade iMAL pass ger mer tid till fri lek. 

Den fria leken har ett stort värde i sig. Lek genererar avkoppling, skapar samspel, glädje och motivation till att lära sig mer. Något vi på iMAL utgår från när vi rekommenderar arbetsgång med läromedlet. 

De bästa undervisningsresultaten uppnås när kognitiva och emotionella inlärningsprocesser löper parallellt. En bra balans mellan fri lek och korta, intensiva arbetspass är grundläggande när det gäller iMALs omfattande syn på undervisningsbegreppet. 

Tidig insats

Fler elever drar nytta av sin potential. 

Vi vet att många elever knäcker läskoden oavsett hur de lär sig bokstäverna. Vi vet också att det går att identifiera 6-åriga elever som har det svårt med läsning och skrivning redan efter två till tre månader i skolan. iMAL kontrollerar regelbundet om de bokstäver som läraren presenterat har etsat sig fast i elevernas minne. Läromedlet erbjuder ett dynamiskt kartläggningsverktyg som kan anpassas till klassens bokstavstakt – eller den enskilde elevens kunskapsnivå.

Vi rekommenderar att det inte går mer än 30 % av ett skolår innan iMAL tas in som resurs till de elever som inte kommer ihåg bokstäver som genomgåtts i undervisningen.

iMALs metod och arbetssätt bidrar till att fler elever lär sig läsa och skriva under det första skolåret. Vårt mål är att nå ut till de elever som inte har knäckt läskoden innan den första terminens jullov. 

I den här länken kan du läsa mer om iMAL i skolan och även beställa provtillgång.