iMAL på 20 min 

Strukturerad fonem- grafemkoppling

Strukturerad fonem- grafemkoppling

iMAL är en renodlad Phonics-metod som arbetar strukturerat med fonem- och grafemkoppling. Eleverna arbetar endast med de bokstäver de redan har befäst samt den bokstav som just nu är under inlärning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se) skriver att arbetet med just strukturerad fonem-grafemkoppling är den enda säkra väg till god läsning och läsförståelse, som kan beläggas forskningsmässigt.  

iMALs digitala bokstavskartläggning

Automatiskt anpassade uppgifter

Vi vet att många elever knäcker läskoden oavsett hur de lär sig bokstäverna. Vi vet också att det går att identifiera elever som har det svårt med läsning och skrivning redan efter två till tre månader i skolan. Med iMAL kan man regelbundet kartlägga om de bokstäver läraren har gått igenom har fastnat i elevernas minne. Med iMALs kartläggs elevernas bokstavskunskap digitalt och läromedlet skickar automatiskt resultatet till elevens användare. Elevens får då helt individanpassade uppgifter som endast innehåller bokstäver eleven behärskar i kombination med bokstaven som är under inlärning.

I den här länken kan du läsa mer om iMAL i skolan.

Teoretisk förankring

Förankrat i kunskap om hur hjärnan tar in kunskap

iMAL står for Integrerat, Multisensoriskt, Associationsbaserat, Lärande. Begreppen relaterar till processer som är centrala för hjärnans inlärning i samband med läsning. 

Visste du att hjärnan egentligen inte är skapad för att läsa? Vi är födda med hjärnområden som syftar till att fånga upp ljud i språket genom att lyssna. Det intressanta är att hjärnans områden kan lära in bokstavssymboler som direkt relaterar till ljud. iMAL kallar den här omprogrammeringen av hjärnans områden för inlagring av bokstavskunskap. Hos vissa elever är inte inlagringen lika lätt som hos andra elever.

För elever med lässvårigheter kommer iMALs inlagring av kopplingen mellan ljud och bokstav att göra det lättare att lyssna efter olika bokstavsljud i ord. Eleverna blir mer fonologiskt och språkligt medvetna när de känner sig säkra i sina skriftkunskaper. 

iMAL- metoden består av tre olika moment: 

1.    Att lagra i minnet

2.    Att plocka fram från minnet

3.    Att befästa kunskapen om inlagrade bokstäver 

 

Multisensorisk bokstavsinlärning

Multisensorisk bokstavsinlärning

iMAL använder sig utav ett multisensoriskt arbetssätt vid inlärning av bokstavskunskap. Det innebär att flera sinnen stimuleras samtidigt eller inom ett kort tidsintervall. En multisensorisk inlärning av bokstäver leder till att det bildas flera minnesspår om bokstaven i hjärnan. Eftersom att sinnena stimuleras samtidigt knyts de olika minnesspåren starkare samman i ett nätverk av associationsbanor. Det medför i sin tur att förbindelsen mellan bokstav och ljud automatiseras snabbare. 

Inlärda bokstäver placeras fort in i ord vid både läsning och skrivning. På iMAL vet vi att det är viktigt att barn tidigt får en förståelse för att skrift och text har en meningsfull betydelse. Det ger trygga individer som tidigt introduceras till det akademiska och sociala samhället.

Genom att ta del av våra onlinekurser kan du lära dig hur du jobbar praktiskt med iMAL som metod för bokstavsinlärning i skolan.